Ettevõttest

Eltech Service OÜ

Eltech Service OÜ põhitegevusalaks on elektripaigaldiste ja -seadmete, automaatika- ja telejuhitavate lahenduste projekteerimine, valmistamine ja müük energeetika sektoris.

Meie poolt pakutav võimaldab realiseerida objekte kõrgepinge alajaamade ehitusest (ennekõike automaatikaseadmete ja jõutrafode osas) ning keskpinge jaotusvõrgu ehitusest kuni tootmishoonete elektrivarustuseni nii kohalike, kui ka rahvusvaheliste ettevõtete toodetega.

Lisaks pakume oma klientidele üksiktooteid nagu näiteks: jõu – ja jaotustrafod, eritrafod, keskpingevõrgu jaotusseadmed või – rikkeindikaatorid, mastivõimsuslülitid, koormuslülitid, kaitsereleed, switchid, modemid ja sideserverid.

Täiendavalt on meie poolt võimalik tellida eelmainitud toodete projekteerimist, paigaldust ja seadistamist kohalikul turul.

Eltech Service OÜ on sertifitseeritud:ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001-ga ning on ametlik Eesti Elektritööde Ettevõtete Liidu (EETEL) liige.

Ettevõtte poliitika

Kvaliteet

Kvaliteedipoliitika põhieesmärk on pakkuda kliendile kiiret teenust ja optimaalset hinna-kvaliteedi suhet.

Meie ettevõtte kvaliteet on tõestatud järgmiselt:

 • ettevõtte sisene tugev töökultuur;
 • kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistidest koosnev töökas meeskond;
 • pikema perioodi jooksul ennast tõestanud alltöövõtjad, koostööpartnerid ja materjalide tarnijad;
 • ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem lähtub standardi ISO 9001:2008 nõuetest.

Keskkond

Eltech Service OÜ keskkonnapoliitika koosneb järgmistest aspektidest:

 • ümbritseva keskkonna säästmiseks ja loodushoiu tagamiseks pideva analüüsi ja parendamise teostamine;
 • keskkonnaalaste õigusaktide arvestamine ja täitmine;
 • keskkonnasõbralikumate materjalide ja tehnoloogiate kasutamine;
 • oma partnerite ja alltöövõtjate kehtivate keskkonnaalaste nõuete järgimine;
 • jäätmete käitlemine parimal viisil, mis väldib keskkonna saastumist;
 • negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks tegevuskava koostamine ja täitmine;
 • tööpersonali teavitamine ettevõtte keskkonnapoliitikast ja seadusandlikest aktidest tulenevatest keskkonda puudutavatest nõuetest, kuid ka personali keskkonnaalase teadlikusse tõstmine vastavate koolitustega;
 • ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteem lähtub standardi ISO 14001:2004 nõuetest.

Töötervishoid ja tööohutus

 • jälgitakse ja täidetakse kehtivad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, mille täitmine nõuame ka alltöövõtjatelt;
 • kasutatakse ainult kaasaegsed töö- ja isikukaitsevahendeid, mille tööseisund ja -kõlblikkus pidevalt kontrollitakse sertifitseeritud laborites;
 • pidevalt toimub tööde planeerimine ja riskide hindamine, millega luuakse ohutu töökeskkond;
 • ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse poliitika lähtub standardi EVS 18001:2007 nõuetest.